Privatlivs – og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Psykolog Rune Potoker ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: e-mail: psykologrunepotoker@protonmail.dk eller telefon 28 87 79 66.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som klient/patient/borger hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn samt i det omfang det er relevant for dit forløb også oplysninger om dit helbred, personlige – og sociale forhold.

Hvis du er samarbejdspartner i fx kommune, forsikringsselskab eller i sundhedssektoren indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, initialer, afdeling, titel, øvrige kontaktoplysninger.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. Hvis der anvendes et rekrutteringsfirma i ansættelsesprocessen, vil dette fremgå af stillingsopslaget, og ansøgningen vil da blive delt med rekrutteringsfirmaet.

Ansøgninger og bilag gemmes, indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet, og prøvetiden er udløbet. Herefter vil ansøgninger og bilag på de kandidater, der ikke fik stillingen, blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 12 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 12 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om klienter indsamles til følgende formål:

  • Oprettelse af journal og journalføring af forløb/behandling
  • Afregning med kommune eller forsikringsselskab
  • Udarbejdelse af status eller vurdering til kommune eller forsikringsselskab
  • Administration af din relation til os.

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift, se nærmere herom under Dine rettigheder. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne, og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Hvis du har spørgsmål til slettefrister, er du altid velkommen til at kontakte os.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere data forsvarligt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Dataansvarlig

Dataansvarlig i Psykolog Rune Potoker ApS er Rune Potoker.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til kommuner, forsikringsselskaber og Hejmdal privathospital med dit samtykke.

Oplysninger afgivet til Psykolog Rune Potoker ApS videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi efter § 14 i psykologloven dog har pligt til at opbevare oplysninger indsamlet i medfør af denne lov i minimum 5 år. Du kan læse mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198170

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Brug af cookies

Websitet bruger alene teknisk nødvendige cookies. En teknisk cookie sørger for, at hjemmesiden fungerer. Fordi jeg kun anvender teknisk nødvendige cookies, skal du ikke give samtykke til brugen af disse.

Enhver tvist mellem dig, som registeret og virksomheden, afgøres efter reglerne i dansk lovgivning.

Dette websted ejes af Psykolog Rune Potoker ApS, Christian X’s Alle 89 stuen, 2800 Kgs. Lyngby, CVR-nr.: 41233575. 

Kom tilbage til forsiden – Psykolog i Lyngby her.